Európai Unió által finanszírozott projektjeink

Tagszervezetek

 • Az ÁGOTA® Alapítványt (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány) 2002. március 14-én jegyezte be a Csongrád Megyei Bíróság. A bejegyzést megelőzően azonban már közel 6 éve végezte tevékenységét az alapítvány önkéntes előfutára, az ÁGOTA® Önkéntes csoportja.

 • Összefogja ernyőszervezetként az Egerben működő kulturális és művelődési egyesületeket, jelenleg 52 tagszervezete van. Az egykori Megyei Művelődési központ épületében vannak, ahol az egyes civil szervezetek nyitva tartanak és programjaikat szervezik.  A Bartakovics Egyesület az Egri Kulturális és Művelődési központnak tagintézménye.
   

 • Családok segítése, gyermekvállalás, munkahely, tanulás kapcsolatában Lajosmizsén és a Dél-alföldi régióban.

   

 • Az Alapítvány alapítástól kezdve, 1999 óta folyamatosan végzi mind az ifjúsági, mind a felnőtt lakosság és a civil szervezetek körében megkezdett prevenciós és szakszolgálati tevékenységét.

  Mint kiemelten közhasznú szervezet, elsősorban a hátrányos helyzetű csoportokat és ezen célcsoportokkal foglalkozó civil szervezetek és szociális intézmények tevékenységeit támogattuk.

 • Az EFRA-t, a Főegyházmegyei Ifjúsági Irodával együtt 2001-ben alapította Dr. Seregély István érsek azzal a céllal, hogy felkarolja, támogassa, illetve koordinálja az Egri Főegyházmegyében a különböző katolikus ifjúsági programokat.

  Ezen kívül az Alapítványnak/Irodának fontos feladatai még: a saját programok szervezése, az országos ifjúsági szervezetekkel való együttműködés fejlesztése, illetve az információk-áramoltatása a régióhoz tartozó ifjúság felé.

 • A magyarországi és határon túli magyar fiatalokkal és felnőttekkel (kiemelten fiatal felnőttekkel) foglalkozó szervezetek nevelési-oktatási szakmai munkájának segítése és koordinálása, ifjúsági és civil érdekképviseleti tevékenységük elősegítése, működésük támogatása, állampolgárok közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése.

 • A Faludi Ferenc Akadémia a jezsuita rend felnőttképzési intézete, a Párbeszéd Háza központi intézménye. 1994 óta a hit, a kultúra-kommunikáció, valamint a társadalmi igazságosság területén folytat tudományos és evangelizációs tevékenységet. Előadásai, kommunikációs és médiatevékenységei, filmes képzései, társadalomtudományi elemző műhelyei a kultúra formálóival: alkotókkal, kutatókkal és értelmiségiekkel való párbeszéd kialakítását tekintik feladatuknak.

 • Segíteni kívánják a Bács-Kiskun Megyében élő vagy tanulmányokat folytató valamint Bács-Kiskun Megyéből elszármazott, de a megyével kapcsolatot tartó gyerekek és fiatalok katolikus közösségi tevékenységét. Az alapítvány közreműködik nyári táborozási, csereüdültetési lehetőségek megteremtésével, sport és szellemi (ügyességi) vetélkedők, ifjúsági találkozók, zarán-dokutak megszrvezésében., Részt vesz és támogatást nyújt a fiatalokat érintő és érdeklő kulturális, tudományos, vallási rendezvények, előadások, tanfolyamok megszervezésében., Segíti az ifjúsági pasztorális feladatok ellátását, különösen lelkigyakorlatok szervezését és ilyen jellegű rendezvények finanszírozását., Elősegíti katolikus ifjúságvezetők képzését.

 • A KALOT-ról, mint átfogó témáról röviden csak képeket lehet felvillantani. Azt, amit a KALOT működésének első 10 évében dolgozott és utána negyven évig szenvedett pár sorban elmondani nem lehet.

  A KALOT úgy kezdődött el P. Kerkai Jenő verbuválásában, hogy lelkigyakorlatra hívott két kiszemelt munkatársat és azt mondta nekik "Jöjjenek, segítsenek nekem felemelni a magyar népet!". Ez volt mindig az ő verbuváló mondata. Hozzátartozik a történethez, hogy P. Kerkai akkor fejezte be tanulmányait és a szegedi egyházmegyeközi szemináriumban kapott teljes napot kitöltő beosztást. Azzal a munkával, melyre munkatársakat toborzott ő maga csak hétvégeken tudott foglalkozni.

 • A KEFE 1990-ben országos működésű civil szervezetként alakult Szegeden. Alapvető feladata a katolikus egyetemisták és főiskolások összefogása, és számukra programok szervezése. Célja a társadalomért felelős értelmiségi identitás kialakítása, az eljövendő keresztény értelmiségi réteg szellemi és kulturális fejlődésének elősegítése. Elsősorban azoknak a feladatoknak az elvégzésére vállalkozunk, melyek nem tartoznak a bensőséges kiscsoportok, lelkiségi mozgalmak hatáskörébe.

 • Közéleti síkon a katolikus világnézet és értékrend megjelenítése, az emberi közösség és szolidaritás felvállalása. A katolikus értékek megőrzése és elmélyítése és a katolikus ifjúság érdekvédelme és érdekképviselete.

   

 •  

   

   

 • Legfontosabb célunknak a házasság és a család védelmezését, erősítését tekintjük. Különös figyelmet fordítunk az ifjúságra, mert ők lesznek a jövendő családok alapítói. Átgondoltan, több oldalról közelítünk feléjük.

  A Parázs Pasztorális Központ Ifjúsági- és Családpasztorációs Központ, és Kateketikai Irodaként működik.

 • Segíteni az ifjúságot keresztényi nevelésében, krisztusi életének fejlődésében. Segíteni hittancsoportok létrejöttét, támogatni azok munkáját. Hittan- táborok szervezése. Bátorítani a fiatalokat a helyi keresztény közösség életébe való bekapcsolódásban. Támogatni minden olyan programot, rendezvényt, ahol a keresztény közösség érdekei ezt megkívánják. Olyan ifjúság kinevelése, amely alapját képezi egy keresztény szellemű Magyar Társadalom létrejöttének. Továbbá nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak védelme.

 • A Keresztény Munkásifjú Mozgalom - KMM-JOC munkás-, vagy munkás életre készülő fiatalok közösségeinek egyesülete. A mozgalom 2002. február 10-én, az alakuló közgyűlésen jött létre.

  A Mozgalom tagja lehet minden jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező csoport, amely a Mozgalom célkitűzéseivel azonosul, kész a Mozgalom célkitűzéseiért tevékenykedni.

  Munkamódszerünk a csoportfoglalkozásokon a Joseph Cardijntól (az első JOC csoport alapítójától) örökölt LÁSS-ÍTÉLJ-CSELEKEDJ módszer. (Az Életfelülvizsgálat módszere).

 • Az Egyesület 1995-ben alakult Budapesten, de Romániában is működő tagszervezete van. Az Egyesület fő tevékenysége magyar és külföldi felnőttképzési, önismereti programok szervezése. Kurzusainak fő témája a nők életminőségének javítása, támogatás nyújtása tudatos döntéseik meghozatalában. Ezen túl abban segíti a nőket, hogy a világban, a szűkebb környezetükben elfoglalt helyüket értékelni tudják.

   

 • Kolping Adolf szellemének átadása a Kolping család egyesületeknek. A Kolping család egyesületek katolikus társadalmi tanítása szerint folytatott tevékenysége által a közjót szolgálni, valamint az egyház és a társadalom folyamatos megújulásában közreműködni.

 • Nyitott lelkigyakorlatos programok.

   

 • Képzések

 • Ifjúság nevelése. Programok.

   

 • A „Nagyító” személyiség- és közösségfejlesztő program, amiben az oktatás, a nevelés, a kompetenciafejlesztés értékközvetítéssel együtt érvényesül.

  Küldetésünk:

  Tudatosan és felelősen végzünk személyiség- és közösségfejlesztést az ifjúság hasznára és a nagyítósok örömére, épülésére, valamint szakmai műhelyt teremtünk az ifjúságsegítők számára magyarlakta területeken alázattal Isten dicsőségére.

 • Az iroda célja a katolikus, református és evangélikus ifjúsági munka közös területeinek segítése információgyűjtéssel, szervezéssel, kiadványokkal, források felkutatásával, továbbá a különböző köztestületekbe, tanácsokba delegált egyházi képviselők munkájának segítése. Hívő és nem hívő érdeklődők számára információt nyújtani az egyházak ifjúsági munkájáról, a közösségek életéről, és ilyen módon kapcsolópontokat kialakítani a rendkívül gazdag egyházi ifjúsági-munka tapasztalatok felé. A három egyház közös ifjúsági programjainak, istentiszteleteinek szervezése, információs kiadványok kiadása, ifjúsági vezetőképző kurzusok indítása, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a szociális segítő szolgálatok tevékenységének elősegítése önkéntes munka szervezésével. Valamint az egyházakhoz tartozó ifjúság érték- és érdekképviselete, közéleti szerepvállalásának segítése.

   

 • Képzések.

 • A Kájoni János Ferences Házban működő "Gondviselés Háza" idősek napközi otthona és klubja fenntartásában, valamint a hozzá kapcsolódó szociális ellátó tevékenységben közreműködés és támogatás. A Kájoni János Ferences Házban működő "Testvérkék" óvoda fenntartásában közreműködés és támogatás. A kájoni János Ferences Ház helyszinét vagy tevékenységét érintő kulturális programok szervezése, támogatása. Diák és tömegsport események rendezése és szervezése. Minden olyan egyéb tevékenység, amely a fent megfogalmazott alapítványi célokat elősegíti, nem ellentétes a jogszabályokkal és a keresztény erkölcsiséggel.

 • Képzések.

   

 • Ifjúság nevelés. Képzések.

   

 • Hitoktatás - Közművelődés elősegítése, - Ifjúság keresztény életre nevelése, - Egyleti munka elősegítése, - Cserkészet támogatása, - Szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése.

   

 • A Szent János Továbbképző Központot és Lelkigyakorlatos Házat dr. Seregély István egri érsek alapította 1995-ben. Az Intézmény Eger történelmi belvárosában fekszik, egy épületegységet alkotva a Hittudományi Főiskolával és az Érseki Szemináriummal. Az Intézmény elsődleges célja: a régió lelki és szakmai felnőttképzése. Emellett a Továbbképző Központ szolgálni kívánja az egész Magyar Katolikus Egyház megújulását, a keresztény kultúra és erkölcs megismertetését, valamint keresztény szellemiségű közéleti célokat.

 • Egyesületünk célja az egyházmegye területén élő fiatalok, az itt működő ifjúsági közösségek összefogása, találkozási lehetőségek biztosítása a közösségek számára, továbbá a katolikus ifjúság értékeinek és érdekeinek képviselete, védelme. Ennek érdekében elősegítjük helyi ifjúsági közösségek létrehozását, illetve a működők meg­erősödését, segítséget nyújtunk a helyi csoportok közötti kapcsolatok kialakulásában, összegyűjtjük és továbbítjuk az információkat különböző országos, regionális és helyi programokról, pályázati lehetőségekről, az ifjúságot érintő kezdeményezé­sekről egyházmegyénk fiataljainak, egyházmegyei és kistérségei találkozókat, táborokat, közösségi, kulturális és sportrendezvényeket szervezünk  és támogatunk.

   

 • A Talentum Alapítvány küldetése, a Dél-alföldi régióban tevékenykedő önkéntesek és civil szervezetek munkájának segítése képzésekkel, tanácsadással, illetve önkénteseknek és önkénteseket fogadó szervezeteknek biztosított szolgáltatásokkal. Szervezetünk alapvetően két  területen fejti ki tevékenységét: képzési, fejlesztési szolgáltatásokat nyújt civil szervezetek munkatársainak, valamint működteti a Csongrád Megyei Önkéntes Centrumot, azzal a céllal, hogy a társadalom tagjait önkéntességre, társadalmi felelősségvállalásra motiválja.

Projektjeink honlapjai

 

Vitalitás    tarsadalomformalas logo                          ponttekellesz logo xxxx       noi szervezet logo          logo forum            A KIFE Régi Honlapja

 

Eseménynaptár

h k s c p s v
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Támogatóink

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet

Nemzeti Együttműködési Alap

Tempus Közalapítvány

Széchenyi Terv